Components from HUAWEI

Make Name
HUAWEI 1.29
HUAWEI 1288H V5
HUAWEI 2288H V5
HUAWEI BC11HGSA0
HUAWEI BC11SPCD
HUAWEI BC11SPSCA0
HUAWEI BC11SPSCC0
HUAWEI BC61BLCB
HUAWEI CH121 V5
HUAWEI CH121H V3
HUAWEI CH242 V5
HUAWEI IT11SGCB1
HUAWEI IT11SPCA1
HUAWEI IT11SPCB1
HUAWEI Main Server Chassis
HUAWEI RH2288 V3
HUAWEI RH2288H V3
HUAWEI RH5885 V3